Margot Fonteyn

Margot
Fonteyn
brytyjska baletnica, primabelerina
18.05.1919
21.02.1991